Todėl nesijaudinkite!

Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ ­ arba: ‘Ką gersime?’ ­ arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
Evangelija pagal Matą 6, 31-33

Buvo laikotarpis, kai nuo rūpesčių beveik sunykau. Tiesiog labai trūko pinigų pragyvenimui. Nors ir daug dirbdavau, tai nedavė rezultatų. Mane nuolat slėgė rūpesčiai dėl rytojaus. Dievas iš tikro šiuo laikotarpiu apsireiškė kaip dangiškasis Tėvas; dažnai JIS darė mažus stebuklus, kad mes galėtume išgyventi, ir niekuomet nebuvo per mažai. Nors buvo mažai, bet nebuvo per mažai. O jei atsirasdavo nenumatytos išlaidos, atsirasdavo tam ir pinigų. Tačiau aš taip buvau paskendęs rūpesčiuose, kad negalėjau atpažinti tokio Dievo veikimo. Rūpesčių pinklės aptemdė mano mintis, pojūčius ir mano visą gyvenimą, net mano tikėjimą. Tik vėliau supratau, kaip nuostabiai Dievas šiuo laikotarpiu aprūpino mūsų šeimą ir leido jai išsilaikyti.
Taigi, daug daug geriau pasitikėti Dievu. Manau, jog tai reiškia apsispręsti nebesirūpinti, net jei tai ir atrodo esą pagrįsta; apsispręsti pasitikėti Jo Žodžiu ir Asmeniu. JIS pažadėjo mumis pasirūpinti, kaip kad tėvas rūpinasi savo vaikais. JIS nepažadėjo auksinių rūmų, tačiau pakankamai, kad pragyventume.
Mes tik turime laikyti savo žvilgsnį nukreiptą į Jį, į savo mylimą Viešpatį. Mes turime siekti, kad Jo karalystė ir Jo valdžia apsireikštų mumyse.
Rūpinimasis, skundimasis ir dejavimas yra Viešpaties įžeidimas. Iš esmės tuo mes išreiškiame, jog JIS yra nepajėgus pasirūpinti savo vaikais. Visi mūsų rūpesčiai rodo tik mūsų mažą tikėjimą, tačiau Jėzus nori mums dovanoti didelį, stiprų, neišjudinamą tikėjimą dangiškuoju Tėvu.

Dėkoju, dangiškasis Tėve, kad rūpiniesi manimi! Atleisk man, kad tiek daug rūpinuosi ir galvoju. Norėčiau daugiau pasitikėti Tavimi. Dėkoju, kad manęs dar niekuomet nenuvylei. Tu esi mano Gelbėtojas ir Aprūpintojas, Tėvas, Kuris myli savo vaikus!

Dievas yra dosnus!!

„Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti“.
Evangelija pagal Matą 14, 16

Vienoje nykioje nuošalioje vietoje susirinko keletas tūkstančių žmonių, kad pamatytų Jėzų. „Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius“ (eil.14b). Bet vakare mokiniai norėjo žmones išsiųsti, kad šie nusipirktų maisto. Jėzus nenorėjo paleisti alkanų žmonių, tad tarė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ (eil.16b). Čia Jėzaus mokiniai susidūrė su problema, nes ir jie patys beveik nieko neturėjo. Jėzus paėmė tai, ką jie turėjo, padėkojo ir davė mokiniams, kad padalintų. Šie padalino žmonėms, ir iš tikro – visi valgė ir pasisotino! Ir dar keletas pintinių liko!
Kelėtai dienų praėjus Jėzus vėl su mokiniais keliavo valtimi. JIS kalbėjo apie fariziejų raugą ir įstatymiškumą. Bet mokiniai mąstė ir svarstė: „Tai todėl, kad nepasiėmėme duonos“(Matą 16,8). Jėzus juos subarė: „Mažatikiai! Kam tariatės neturį duonos? Argi dar neįgijote išmonės? Ar neprisimenate penkių duonos kepaliukų penkiems tūkstančiams vyrų ir kiek pintinių pririnkote likučių?!…“ (Matą 8b-9). [Tuomet jie suprato, kad Jis buvo liepęs
saugotis ne duonos raugo, bet fariziejų ir sadukiejų mokslo.] Mokiniai greit pamiršo šį įvykį ir vėl rūpinosi pragyvenimu. Bet Jėzui tai – mažiausia problema! JIS norėtų, kad mes Juo pasitikėtume, – dėl gyvenimo ir dėl duonos. Ir JIS nori, kad mes dalintumės maistu su kitais. Kaip kad Jėzus buvo ne taupus, taip ir mes turime dosniai dalintis. Galbūt pirmiausia iš tikro – duona, tačiau taip pat ir gyvenimo duona. Žmonės alksta Dievo Žodžio, paguodos, saugumo ir meilės! Duokime jiems šio „maisto“…

Dėkoju, Jėzau, kad esi toks dosnus ir draugiškas, toks pilnas užuojautos ir gailestingumo! TU gerai manimi rūpiniesi, o aš galiu rūpintis kitais. Trokštu atspindėti Tavo dosnumą ir dalintis tuo, ką turiu. Taip pat ir Tavo Žodžiu, kad žmonės būtų saugūs ir paguosti.

Dievas guodžia

„Tai AŠ, tai AŠ esu Tas, Kuris jus guodžia!
Ko tu bijai? Žmogaus? – Jis marus!
Žmogaus sūnaus? – Jis ne daugiau kaip žolė!
Kodėl užmiršai VIEŠPATĮ, savo Kūrėją,
Kuris išskleidė dangus ir padėjo žemės pamatus?
Izaijo 51, 12-13a

Esu tik mažas, silpnas žmogus. Mano galimybės apsiginti yra gana ribotos. Jei kas nors trokšta man pikto ir nori pyktis bei ginčytis – ką galiu padaryti, kaip apsigintčiau? Jei žmonės piktai apie mane kalba, – kaip galiu tai uždrausti ar užbėgti už akių? Kai aplinkiniai vaidijasi, apima mane baimė ir nerimas. Tačiau Viešpats mane pakoreguoja. JIS atkreipia dėmesį į mano mažą tikėjimą. Iš pradžių JIS mane guodžia mano varge. Bet po to klausia: „Kodėl pamiršai savo Viešpatį, savo Kūrėją, Kuris sukūrė visą žemę?
Tuomet susimąstau ir prašau atleidimo už savo nepasitikėjimą. Juk mano Dievas yra šalia! JIS viską laiko savo stipriose rankose! JIS mane sukūrė ir saugo savo dešine. JIS niekada manęs nepamiršta ir nepalieka. Nuo pasaulio sukūrimo JIS jau žinojo visas mano gyvenimo dienas ir ištarė TAIP. Kodėl gi turėčiau bijoti žmonių ir jų neapykantos? Tada JIS pats mane nuramina. JIS guodžia mane, drąsina ir Jame esu saugus. Net jei patiriu žalą, JIS yra šalia ir viską atlygina.

Dėkoju, Tėve, kad esi mano stiprusis Dievas, Kuriame esu saugus. Net jei žmonės rūstauja ir sukyla prieš mane, Tu esi šalia. Tu guodi ir priimi mane į savo saugias rankas. Tu esi mano Gerasis Ganytojas!