Kai teisusis meldžiasi …..

„Daug gali karšta teisiojo malda. Elijas buvo vargo žmogus, kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius; ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių.“
Jokūbo laiškas 5, 16b-18

Dievas nori, kad mes melstumės! Net jei Jis ir yra visagalis, vis tiek nori, kad Jo prašytume. Tuomet Jo valia gali įvykti kaip ir danguje, taip ir čia žemėje. O dangiškų sąlygų juk trokštame mes visi!! Jėzus mus drąsina paminėdamas Elijaus pavyzdį. Jis buvo taip pat tik žmogus, kaip Tu ir aš. Bet Dievas Jį išklausė ir padarė ne vieną stebuklą. Elijas buvo prieš Viešpatį teisusis, kuris atkakliai melsdavosi. Mozė ir Abraomas taip pat buvo teisieji, kurie karštai ir atkakliai už kitus melsdavosi ir klausė Dievo. O aš?! Jei Jėzus mane nuplovė nuo visų neteisybių ir nešventumo, tuomet ir aš esu teisus prieš Dievą. Tad taip pat galiu grumtis maldoje už visus poreikius. Žinodamas, kas Dievo širdyje, galiu už tai melstis. Kartais žinau, kad Dievas kažką darys ir galiu iš anksto už tai dėkoti. Maldos „sėkmės” raktai glūdi tame, jog Jėzus mane išteisino ir aš galiu laisvai artintis prie Jo; o taip pat ir tame, kad karštai ir atkakliai už kurį tai dalyką melsdamasis suprasčiau Dievo valią.

Ačiū Jėzau, kad rimtai žiūri į mūsų maldą. Tu nesi abejingas, kaip mums sekasi; Tu nesi tolimas Dievas. Ačiū, kad apvalai mano širdį; aš galiu laisvai artintis prie Tavo Malonės sosto ir visko prašyti. Ačiū, kad Tau patinka, kai Tavo vaikai kalbasi su Tavimi ir su viskuo ateina pas Tave. Tau niekada nebūna per daug. Ačiū už Tavo kantrybę!

Maldos išklausymas

„Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje,
VIEŠPATS nebūtų klausęsis.
Bet Dievas išgirdo,
jis klausėsi mano maldos.
Pagarbintas Dievas,
kuris neatstūmė mano maldos
ir neatsakė man savo gerumo.
Psalmyno 66, 18-20

Kartais atrodo, kad Dievas negirdi mūsų maldų; bet galbūt maldos išklausymui dar neatėjo laikas? Kartais, kai širdyje turime piktą mintį arba nesistengiame atsisakyti savo nuodėmingo kelio, Dievas visiškai atstumia mūsų maldą. Kai kurie žmonės savo maldoje vartoja begalę žodžių ir jau po keleto minučių jie net patys užmiršta, ko maldoje buvo prašyta. Argi Dievas turėtų elgtis kitaip? Yra ir tokių, kurie meldžiasi tik už savo poreikius ir tokiu būdu naudojasi Dievu, siekdami geresnio gyvenimo. Bet Dievas tokiems sumanymams nepasiduoda. Kai kurie naudojasi Dievu trokšdami pagal savo suvokimą pelnyti teisingumą. Jie meldžia Dievą imtis priemonių ir bausti tuos, kuriuos jie laiko neteisiais. Be abejonės, Dievas mielai atleidžia meldžiantiems ir yra kantrus neteisiems. O gal Dievas turėtų elgtis su tais kurie meldžiasi lygiai taip pat griežtai, kaip su tais, dėl kurių jūs meldžiatės? Geriau nereikia. Kai kurie meldžiasi už savo žmoną ar vyrą, norėdami, kad jis ar ji pasikeistų. Jie tiesiog pavargo nuo savo sutuoktinio klaidų ir trokšta ramybės, kitaip jie nesimelstų. Kai kurie meldžia didelių dalykų, kuriais net patys netiki; – tai tušti, gražiai skambantys žodžiai, tarsi debesys be lietaus.
Jėzus propagavo kitokį maldos būdą. JIS laimino Savo priešus ir užtarė juos maldoje. JIS ieškojo Dievo valios ir meldėsi taip, kaip to trokšta Dievas, – pagal Jo valią. JIS turėjo vaikišką viltį, kad Jo dangiškasis Tėvas Jį girdi ir visuomet veikia. Tai neturi nieko bendro su automatiniu veikimu, tai tik gilūs ir artimi jųdviejų santykiai. Todėl Dievo veikimas priklauso nuo Jo ir Jo Sūnaus Jėzaus širdies troškimo; nes jie yra tapę vienu.
Taip, Dievas išklauso mūsų maldas! JIS labai stengiasi dėl to! Ieškokime Jo veido, kad mūsų maldos taptų galingos. JIS niekada mūsų neapvils.

Dėkoju, Jėzau! Tu išgirsti mano maldą! Kaip nuostabu, kai tyloje mane su Tavimi vienija Tavo žodžių malda. Kaip gera, laiminti kitus ir matyti, kaip Tu iš tiesų veiki. Kaip nuostabu, pasinerti į pokalbį su Tavimi. Tu esi Gyvasis, Išklausantis Dievas!