Kristaus pagautas

Vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.
Laiškas filipiečiams 3, 12

Neseniai buvau biblijos studijose, kur kaip tik buvo kalbama apie šią eilutę. Pastorius nuostabiai išdėstė mintis. Buvo galima pastebėti, kiek daug jis apie tai galvojo ir koks jis apsiskaitęs. Po to visi kiti diskutavo apie tai. Tačiau turiu prisipažinti, aš beveik viską pamiršau. Atmintyje išliko tik vienas dalykas. Pabaigoje pastorius papasakojo, kaip ši eilutė palietė būtent jį, kaip Dievas laikėsi žodžio ir apsireiškė jo gyvenime. Tai buvo viską vainikuojanti pabaiga!
Manau, kad Dievas nori mus apsaugoti nuo klystkelių. Todėl mes randame šias eilutes biblijoje. Anksčiau Paulius buvo intelektualas, labai gerai išmanantis mokslą. Tačiau šis mokslas nedavė vaisių, nes gyvenime iš jo buvo mažai naudos. Viso to pagrindas buvo dievas, bet ne VIEŠPATS. Šis mokslas nepripažino VIEŠPATIES Jėzaus. Viskas pasikeitė tada, kai Paulius buvo “pagautas“ Kristaus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad biblijos žinios ir mokslas neatstoja tikrojo VIEŠPATS. Teikime garbę Dievui, bet negalvokime, kad patys išsiskiriame savo nuostabiomis mintimis!
Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti,kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą (Fil 3, 7 – 13).

Dėkoju, Jėzau, kad Tu laikai mane! Tu niekada manęs nepaleisi, neleisi ištrūkti iš Tavo rankų. Jei eičiau savo keliu, Tu stebėtumei mane. Jei pasiklysčiau, pakliūčiau į šetono pinkles, Tu išgirsi mano pagalbos šauksmą ir išgelbėsi mane. Iš ties Tu esi nuostabus, mielas, draugiškas visagalis Dievas! Dėl Tavęs verta gyventi!

Gyvenimo knyga – 2021.09.22

… Jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu Jo vardą savo Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje.
Apreiškimo 3, 5

Kalba eina apie laišką Sardų bažnyčiai. Ten daugelis žmonių pradėjo gyventi su Jėzumi. Bet po kelerių metų jie atrodė kaip dvasiniai mirę. Jie vadinosi krikščionimis, tačiau buvo užmigę arba ėjo į kompromisus su pasauliu ir kitomis religijomis. Jėzus įspėja juos: pabusk! Sugrįžk prie pirmųjų darbų! Pagalvok, kaip tu pradėjai tikėjime, kokia susižavėjusi buvai, pilna meilės man! O dabar tikėjimas vyksta tik protu, tavo atsidavimas tapo drungnas ir šaltas. Bet keletas žmonių Sarduose liko man ištikimi, jie nesutepė savo baltų drabužių. Aš jus apvaliau ir daviau baltus, šventus drabužius. Saugokite, kad  jie išliktų švarūs ir šventi! Tuomet išpažinsiu jus taip, kaip jūs mane išpažinote.
Jėzus niekada neištrins tavo vardo iš gyvenimo knygos, jeigu ištikimai Jo laikysiesi. Jeigu Jis yra tavo gyvenimo ir tavo širdies centras. Jei Jis tikrai turi teisę būti Karaliumi. Jei tu neatskiesi Evangelijos baime, rūpesčiais, pamaldžiais mokymais ir viskuo, kas Jėzų sumenkina. Tu negali padalinti savo širdies! JIS vienas turi būti tau viskas, vienintelis, kaip kad ir anksčiau visada buvo.
Valdyti turi meilė Jėzui, taip, kaip Jis mus iš pradžių pamilo, karšta ir nuoširdžia meile. Pirmiausia dėmesys turi būti sutelktas ne į teisingą mokymą, bet į meilę VIEŠPAČIUI.
Leisk Jam vėl tave apvalyti, atiduok Jam naujai savo širdį. Neik į jokius kompromisus su tradicijomis, mokymais, nuodėme ir žmonėmis. Nutrauk tokius ryšius ir sek VIEŠPAČIU. JIS to vertas.

Jėzau, Tu žinai, kartais aš nueinu klaidingais, nuosavais keliais; – atleisk! Patrauk mano širdį prie savęs, kad ji būtų labai arti!!  Užpildyk mano širdį Tėvo meile! Visiškai mane išvalyk nuo visokios nuodėmės ir kompromisų! Aš noriu Tave sekti, Tu turi būti mano tikslu, Tave noriu šlovinti ir girti!

JIS nieko nepamiršta!! – ​2021.09.21​

Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk:
Tai sako Dievo Sūnus, kurio akys tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį.
Apreiškimo 2, 18

” … Žinau tavo darbus, tavo meilę ir tikėjimą, tavo tarnavimą ir ištvermę, ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius.”

Ar ne puiku, kad Jėzus viską žino? JIS niekada neužmiršta mūsų gerų darbų, mūsų meilės Jam, mūsų buvimo kartu ir visų dalykų, kuriuos mes padarėme dėl Jo! JIS žiūri į mus atsirinkdamas, tai yra Jis tuoj pat atskiria bloga, o tai, kas gera, Jis išlaiko savo atmintyje amžinai! – Geriau nei būtų atvirkščiai, ar ne tiesa?
Taigi Dievas žiūri į mūsų gyvenimą labai pozityviai ir mes turime teisę eiti į dangų, – ir visa tai dėka Jėzaus atleidimo ir atpirkimo! O atvirkščiai, be atleidimo, be Jėzaus, be atpirkimo, kas pranešama apie mūsų gyvenimą? Be Dievo? Na, tai eik ten, kur nėra Dievo, į pragarą! Daug kaltės ir nuodėmės, ir nepasisekimo? Tai eik ten, iš kur atsirado nuodėmė: į pragarą. Be Jėzaus, be atleidimo ir be atpirkimo mūsų tikrai laukia tik pragaras, ir jis prasideda jau čia, žemėje.
Jėzaus akys yra kaip ugnies liepsnos, jos sunaikina pikta ir pašalina tai, ko yra perdaug; pasilieka tik tai, kas amžina. Taip išvalo Jis mūsų gyvenimą ir mūsų širdį. Viską, kas yra iš šiaudų, kas tuščia, viską, kas mums taaaip būtina, Jis sudegina ir pakeičia savo buvimu. Ir tai taip nuostabu!! Ir mes jaučiamės kaip 7-ame danguje!
Ir ugnies liepsnos šviečia tamsumoje: mes niekada nesame tamsoje!! Kaip gerai!!
Jo kojos yra kaip skaistvaris: stiprios ir tvirtos! Taip, kas įsikimba į Jėzų, turi tvirtą atramą. Nors viskas judėtų, Jėzus stovi tvirtai ir laiko mus tvirtai už rankos. Kaip nuostabu! Kaip nuramina Jis mane, savo vaiką, stiprioje audroje!  Svarbiausia, laikausi už Jo tvirtai.

Ačiū Jėzau, Tu neužmiršti net mažiausių smulkmenų! Nė visų mažų dalykų, kuriuos padariau dėl Tavęs, nes Tave myliu! Didelių dalykų neatlikau, tik keletą mažų. Ačiū, kad jie Tau yra labai vertingi. Taip, Tu mane myli!!

Mūsų išaukštintas Viešpats – 2021.09.​20​

Pergamo bendrijos angelui rašyk:
Tai sako tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją.
Apreiškimas Jonui 2, 12


Jėzus yra prisikėlęs ir išaukštintas Dievo Sūnus, JIS nebėra kenčiantis, prislėgtas skausmo žmogus. Kartais mes regime tik kryžių. Tačiau juk vėliau Jėzus prisikėlė iš mirties ir sėdi Dievo dešinėje! Savuoju žodžiu JIS laiko ir palaiko visatą! (JIS palaiko Savo galingu žodžiu visatą, Laiškas žydams 1, 3). JIS yra galia Nr. 1 visoje erdvėje! Regimajame ir neregimajame pasaulyje yra tik vienas valdovas ir karalius: Jėzus! JIS taip išaukštintas kaip niekas kitas. Pats Dievas JĮ šitaip išaukštino, JĮ tokiu padarė ir suteikė autoritetą viskam.
Jėzus turi liežuvį kaip aštrų dviašmenį kalaviją. Tai, ką JIS sako, nutinka. Vien tik JO žodis turi tokią galią! Taip jau buvo pasaulio sukūrimo metu, taip vis dar yra. JO žodis gyvena ir kuria gyvenimą. – Jeigu mes ką nors pasakom, dar ilgai nieko nenutinka, tačiau kuomet pasako JIS, kažkas įvyksta.
Dažnai mes net neįsivaizduojame, koks šiandien yra Jėzus!
Pergame stovėjo šėtono sostas. Ši šventykla buvo nugabenta į Berlyną ir šiandien stovi muziejuje (ar tai turi pasekmių Berlynui?) Trečiojo Reicho metu naciams ji turėjo didelę reikšmę, – bent kiek aš pamenu. Jeigu šiame mieste, priešais šėtono sostą iškils Jėzaus bažnyčia, tai šis miestas bus paveiktas išpuolių. Taip ir nutiko: Buvo kankinių, nes šėtonas kurstė žmones. Jis įsiskverbė į bažnyčią su savo erezija. Taigi bendruomenė turėjo su tuo kovoti. Kitaip tai būtų padaręs pats Jėzus.
Jėzus yra su savaisiais. JIS nesileidžia stebinamas šėtono. JIS palaiko Savo žmones, stiprina juos, yra šalia jų ir visada patiria pergalę. Tik drungnų, šaltų, prigesusių krikščionių atvejų pergalės negali būti. Pasitikėkime Viešpačiu, gyvuoju Viešpačiu!!

Dėkoju, Jėzau, kad prie Tavęs mes esame saugūs. Nes Tu esi išaukštintas Viešpats, turintis visą galią. Mums nereikia nuogąstauti! Tik vieno turime bijoti: prarasti tikėjimą. Padėk ir palaikyk mus!!

Mano širdis

Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.
Patarlių knyga 4, 23

Kodėl mes taip retai būname nerūpestingi, džiaugsmingi? Todėl, kad mūsų širdis prislėgta. Kokiomis šiukšlėmis užpildome savo širdį? Tai ne tik žiaurūs filmai, animacija vaikams, naktinės laidos, bet ir kaltė, rūpesčiai, traumos, pavydas, gobšumas ir dar daug kitų dalykų.
Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis; – taip sako Jėzus (Mat 12, 34). Ar tu esi niurzga, bambeklis? Ar visada ieškai smulkiausių klaidų ir plauko sriuboje? Ar niurzgi, nes manai, kad galbūt kažkas nepavyks? Ar tave erzina, kai kitas džiaugiasi kažkuo geresniu? Ar gėdyjiesi dalykų, kuriuos seniai turėtumei pamiršti? Ar prisiminimai veda tave į depresiją? Gera, kai yra žmogus, kuriuo galime pasitikėti, kuris mus stebi ir duoda patarimų. Jis gali paklausti, kodėl mūsų reakcija tokia arba kitokia. Gera, kai kartu išsiaiškiname priežastis, kodėl mes tokie prislėgti.
Tuomet galima viską išsakyti VIEŠPAČIUI, – paprašyti, suteikti atleidimą; išgydyti tai, ką skauda; paguodos, jeigu patyrėme beširdiškumą. Dievui galime patikėti visus mus slegiančius reikalus. Jo švelnios rankos išgydys. Perduokime rūpesčius Jam ir padėkokime, kad JIS mums padeda.
Tada ženkime toliau. Kai mūsų širdis pagaliau yra švari, pripildykime ją dieviškosios Dvasios, pasitelkdami draugiškumą, gailestingumą, džiaugsmą ir ramybę. Tuomet gyvenimas taps nerūpestingas ir džiaugsmingas! Juk Dievas linki mums gero!
„Mano vaike, duok man savo širdį, tesilaiko tavo akys mano kelių“ – taip sako Dievas (Pat. 23, 26).

Dėkoju, Jėzau, kad periimi iš mano širdies viską, kas slegia mane. Tu gydai mano širdį nuo skausmo ir vienatvės. Duodu Tau savo širdį. Apvalyk, gydyk ir pripildyk ją Savo dvasios!

Gailestingumas

Jei būtumėte supratę, ką reiškia aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos,nebūtumėte pasmerkę nekaltų.
Evangelija pagal Matą 12, 7

Gailestingumas man asocijuojasi su „šilta širdimi“. Į sutiktą žmogų mes kartais reaguojame šiltai arba šaltai. Nuo to priklauso, ar mes matome klaidas ir nuopuolius, ar galimybes, gerą bei tvirtą žmogaus būdą. Fariziejai nesidomėjo žmonėmis, jie tik atkreipdavo dėmesį į tai, ar laikomasi taisyklių.
Jei paklausytume savęs, ką mes sakome ar galvojame apie kitus, pastebėtume, kaip dažnai mes jaudinamės dėl išorinių dalykų ir nepastebime galimų klaidų. Tad Dievas trokšta, kad mes būtume kitokie! JIS žiūri į mus pilnomis meilės akimis. Dievas pamiršta mūsų nuodėmes ir leidžia mums pradėti viską iš pradžių. JIS mato mumyse tiek daug teigiamo ir galimybių! Taip, JIS yra geras ir žiūri į mus karštai alsuojančia širdimi. Tad ir mes žiūrėkime į savo artimuosius Jėzaus akimis, galvokime bei kalbėkime apie juos taip, kaip to nori Jėzus.
Dievas prašo mūsų gailestingumo. O juk JIS pats ir yra gailestingumas. Paskaityk evangeliją apie Jėzaus gyvenimą ir ten rasi tik gailestingus darbus, mintis, žodžius. Lygiai taip pat, būdamas gailestingas, maloningas, JIS elgiasi su Tavimi. JIS myli Tave be jokių jeigu ir arba, pamiršta tavo nuopuolius, ilgisi Tavęs. JIS yra meilės ir gailestingumo įsikūnijimas.
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus?! Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje (Mintys iš laiško romiečiams 8,31-39).

Dėkoju, Jėzau, kad Tu esi pilnas gailestingumo man! Aš noriu priimti tai ir tegu tai viešpatauja manyje. Noriu Tau perduoti savo rūpesčius bei negandas, nes Tu linki man gero. Tu esi mano nuostabiausias VIEŠPATS, mano Išganytojas ir Gelbėtojas!

Pagaliau neapsakomai turtingas! – 2021.09.16

Smirnos bendrijos angelui rašyk:
Apreiškimas Jonui 2, 8a

“Tai sako Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, – o vis dėlto tu turtingas! – ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų! Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką! Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: „Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties“.
Šie Jėzaus žodžiai yra lyg balzamas mano sielai: Esu turtingas, nors iš tiesų ne tiek daug turiu. Tikrai, Jėzus manuosius turtus įsivaizduoja kiek kitaip. Koks žmogus gali pamatyti, ką aš iš tikrųjų turiu? Visa paslėpta širdyje: mano ramybė, mano tylus džiaugsmas, mano rami sąžinė. Et, tooooks esu turtingas, nors ne itin daug turiu!! Be to, visada turiu tiek, kad dar galiu duoti ir kitiems, kurie dažnai turi net daugiau už mane. Mano turtai nuo to nesumažėja, jie tik pasidaugina. Nuostabu!!
Jėzus mūsų gyvenimą mato kitaip nei mes. JIS juokiasi iš to, kad velnias keletą krikščionių nori įmesti kalėjiman. Tik 10 dienų priespauda laukia! Ir net ne itin sunki! Iš jūsų negali atimti gyvybės, nes dėl to sprendžiu tik aš! Juokinga, kuo žmonės grasina jums! O mes? Ar mes esame tiek susiję su Jėzumi, kad galėtume prarasti savo išorinius turtus? Ar mums tai vis dar tebėra katastrofa? O mūsų sveikata, planai, namai ir hobiai? Ar galėtume juos paaukoti savo Viešpačiui, kuris dėl mūsų kabėjo ant kryžiaus? – Jėzus stovi virš visų dalykų, JIS visa laiko rankose, bet kokią smulkmeną, o ypač – didžius dalykus. Ar pasitiki JUO? Ar pasitiki, kad tamsioje naktyje JIS veda tave už rankos? Kad JIS yra tavųjų aplinkybių ir situacijos Viešpats? Gerai apgalvok tai, kai vadini JĮ Viešpačiu!

Dėkoju, Jėzau, kad taip švelniai laikai mane Savo rankose! Dėkoju už saugumą net ginčo vidury ar tamsioje naktyje, o ypač – saulėtomis dienomis! Tu esi nuostabus Viešpats, kuris viskuo pasirūpina! Dėkoju!!

Karšta meilė ar šaltas įstatymas – 2021.09.1​6​

Jėzus sako Efezo bažnyčiai:
Bet Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų!
Apreiškimo 2, 4f.

Tai, deja, išgirs daugelis krikščionių: jie paliko savo pirmąją meilę, jie atšalo ir vejasi kitus dalykus.
Daugumoje santuokų vyksta panašiai. Iš pradžių vienas kitą karštai myli ir visiškai negali vienas be kito išsiversti, bet po kelių metų džiaugiamasi, kai kito kuriam laikui nėra šalia. Pasikalbama visai nedaug ir dairomasi į kitus vyrus/moteris. Galbūt nesiskiriama, bet tokioje santuokoje tampa visiškai šalta!
Daugelis krikščionių pradžioje yra susižavėję Jėzumi ir seka Jį aklai, jie skaito Bibliją, meldžiasi ir patiria stebuklus vieną po kito. Bet tuomet ateina įstatymas. Reikia to ir to, o to išvis negalima, ir jie tik kankinasi skaitydami Bibliją, ir maldos laikas tampa nuobodus. Stebuklai taip pat nevyksta, nes reikia viską nuodugniai apgalvoti. Atsiranda savi principai ir diskutuojama apie įvairius tikėjimo mokymus. Bet Jėzus negyvena širdyje kaip namuose. Vargšai krikščionys!!
Beveik visada tai būna įstatymas, kuris žudo meilę Jėzui arba užima jos vietą. Jei meilės nebėra, tai atsiranda įstatymas kaip tikėjimo pakaitalas. Čia reikia, to negalima ….
Kaip gerai, kad Jėzus laukia mūsų sugrįžimo! JIS ilgesingai tikisi, kad mes gana greitai sugrįšime prie pirmosios meilės ir pulsime į Jo stiprias rankas. Šventoji Dvasia mums padės savo gyvenimą naujai nukreipti į Jėzų ir prisipildyti tikėjimo džiaugsmu! Tik, nedaryk pusėtinai: palik nuodėmę ir prašyk atleidimo, nes priešingu atveju kitą savaitę tu vėl tūnosi senoje pozicijoje be džiaugsmo, tik su sąžinės graužatimi (kadangi vėl prisirišai prie įstatymo ir kai ką neteisingai padarei).
Ne, drungni krikščionys, nieko gero! Pusiau krikščionis yra visiška kvailystė. Galvok apie praėjusį laiką su Jėzumi, kaip buvo nuostabu! Taip JIS norėtų su tavimi gyventi, kol tau sukaks 97 ar panašiai!

Ačiū Jėzau, su Tavimi yra įdomu! Niekada negali žinoti, ką atneš diena. Bet Tu esi VIEŠPATS, kuris gerai mumis rūpinasi ir nenori nustebinti nelaime! Aš myliu Tave!!

JIS vėl ateis – 2021.09.1​5​

Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis, net ir tie, kurie Jį perdūrė.
Apreiškimas Jonui 1, 7

…. ir dėl Jo raudos visos žemės giminės.
Tai antra didelė tema Apreiškimų knygoje. Pirmiausia Jėzaus, Atpirkėjo, šlovinimas. O tada Kristaus sugrįžimas. Apreiškimų knyga parašyta ne tam, kad įvarytų mums baimės, bet kad pašlovintų Jėzų ir mus padrąsintų; – mūsų viltis išsipildys!
Kiekviena akis Jį pamatys…. Tai reiškia, tau nereikia bijoti, kad tu pramiegosi Jėzaus sugrįžimą ar kažkaip praleisi. JIS ateis su debesimis, matomas visame pasaulyje. Atpirkėjas, išaukštintas VIEŠPATS pasiims savo mylimą nuotaką! JIS ilgisi nuotakos, apvalytos, papuoštos bažnyčios, kuri Juo pasitiki ir gerbia.
Visi, kurie Jį perdūrė: tai galioja mums. Nes dėl mūsų Jėzus kabojo ant kryžiaus. Dėl mūsų piktadarysčių Jis mirė. Kiekviena nuodėmė yra kaip peilis, kuriuo į Jį duriama. Bet Jis atleidžia, jei mes prašome ir norime tobulėti. Jo meilė yra stipresnė už mirtį!
Ir tai galioja visiems, kurie netiki Jėzumi, kurie Jį smerkia ir iš Jo tyčiojasi. Ar tai ne išpuikimas, kad žmonės vis dar viską geriau žino nei Dievas? Ir todėl negalime sutramdyti karo, neįstengiame įveikti nedidelės pandemijos ir bado, pilnai išspręsti klimato kaitos…. Visur dideliu mastu žmogaus neįveikimas. Ar mes norime šaipytis iš Dievo?
Tautos dejuos ir raudos, kai jos staiga suvoks tiesą apie Jėzų Kristų. Tačiau jau bus per vėlu. Ištisais metais Jėzus šaukė žmones pas save, ir štai bus pabaiga. Prarasta amžinybė yra labai rimtas reikalas. Melskime už savo šeimas, draugus ir darbo kolegas bei kaimynus! Neškime žmonėms Evangeliją apie atpirkimą per Jėzų! Laikas artėja į pabaigą! Pabuskite!!

Jėzau, aš džiaugsiuosi, kai Tu pagaliau sugrįši! Tuomet pasibaigs visi kentėjimai ir neteisybė. Tuomet galėsime taip gyventi, kaip Tu pradžioje buvai sugalvojęs. Ir mes galėsime Tave matyti ir paliesti. Bus nuostabu!!

Karaliaus vaikai – 2021.09.13

JIS padarė iš mūsų karalius
ir kunigus Dievui, savo Tėvui.
Apreiškimas Jonui 1, 6

Vienas iš mano sūnų kartą su dviračiu įkrito į pelkę. Juodas, šlapias ir smirdantis grįžo į namus. Kaime jo beveik niekas neatpažino.
Vieno turtingo fermerio sūnus kartą paėmė iš savo tėvo daug pinigų ir pabandė savo laimę rasti didmiestyje, kol galiausiai jis tapo kiaulių ganytoju. Smirdantis, purvinas ir skarmaluotas jis vėl sugrįžo į namus. Ir čia iškyla klausimas, kas yra žmogus! Ar jis ir yra toks, kaip atrodo ir kuo kvepia? Ar karštas dušas ir muilas pakeičia visą žmogų? Na, aišku, žmogus tik išoriškai pasikeičia į gerą pusę, – jis nedvokia ir vėl normaliai atrodo.
Bet viduje, kas nuplauna gyvenimo purvą? Melo, apgaulės, neištikimybės ir net žmogžudystės prisiminimus? Kas sukuria naują žmogų, tyrą ir šventą, draugišką, linksmą ir gailestingą? Žmogui reikia naujos širdies, senoji širdis perdaug linksta į nuodėmę, išpuikimą, pasididžiavimą, pagyrūniškumą, egoizmą, kartėlį ir visokį blogį!
Tai padarė Jėzus ant kryžiaus. JIS atpirko mus iš visos nuodėmės, Jo kraujas mus nuplovė visam laikui. Dabar JIS gyvena mumyse, mūsų naujoje širdyje. Atsirado naujas žmogus!
Žmogus yra tiek vertingas, kiek jis vertinamas. O Dievas mus vertina labai aukštai!  Jo meilė mums yra begalinė! Po apvalymo Jis mus padarė karaliais, kurie turi valdyti aplinkybes, gyvūnijos pasaulį, gamtą ir tamsos jėgas. JIS padarė mus kunigais, kurie turi pastovėti prieš Dievą ir už kitus žmones. Mūsų malda už kitus turi būti karšta, tokia kaip Jėzaus, kai Jis verkė dėl Jeruzalės. Mūsų nuodėmė yra nuplauta, todėl turime veikti džiaugsmingai ir stipriai, nes esame karaliaus vaikai, princai ir princesės! Tai turi būti matoma ir išorėje! Taigi, nesileisk vėl į nuodėmės purvą! Tu esi karaliaus vaikas!!
Tokią laikyseną prieš Dievą turime panaudoti ne savo pranašumui, bet Jėzaus bažnyčios statymui, gelbėjimo laivo statymui visiems žmonėms, kurie dar yra nuodėmės surišti.

Ačiū Jėzau, kad aš Tau toks vertingas! Tu jau anuomet išpirkai mane ant kryžiaus ir apvalei Dievui. Tu esi mano karalius ir darai mane karaliaus vaiku. Ačiū!!!!