Geri gyvenimo vaisiai

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje, skelbdamas: „Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė“. O jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: Paruoškite VIEŠPAČIUI kelią! Ištiesinkite Jam takus! “ Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi. Tuomet Jeruzalė, visa Judėja ir visa Pajordanė ėjo pas jį. Žmonės buvo jo krikštijami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė: „Angių išperos, kas perspėjo jus bėgti nuo ateinančios rūstybės? Duokite vaisių, vertų atgailos! Ir nebandykite ramintis: ‚Mūsų tėvas – Abraomas‘ “.
Mato 3,1-9

Mano sode auga keletas vaismedžių. Dabar jie atrodo taip, tarsi būtų negyvi. Vėjas nudraskė paskutinius lapus. Tačiau pavasarį, kai vėl šviečia saulė, iš šaknų kyla aukštyn nauji syvai, ir pradeda augti nauji lapai ir vaisiai. Tuomet turiu imti sodo žirkles ir nupjauti laukines atžalas bei nudžiūvusias šakas. Tada belieka laukti, kol užaugs ir prinoks vaisiai.
Jėzus nori paimti mus savo nuosavybėn ir nuvalyti visus negyvus lapus (mūsų nenaudingus darbus), nupjauti laukines atžalas (mūsų nuodėmes). JIS nori būti mūsų saule, kuriančia naują gyvenimą, šaltiniu, iš kurio syvai kyla medžiu aukštyn. JIS nori mūsų gyvenimą pripildyti savo Dvasia, kad mūsų gyvenimas sužydėtų ir neštų vaisių. Jo Dvasia augina vaisius, iš savęs mes nieko negalime padaryti. Mes tik turime leisti šiai saulei, Jėzui, šviesti mūsų gyvenime ir giliai įleisti savo šaknis, iki pat gyvenimo šaltinio.
Niekas negali mūsų išgelbėti nuo Dievo teismo. Gal mūsų protėviai buvo krikščionys, ir mes gal esame dievobaimingi ir darome gerus darbus – visa tai nepadės. Nes nėra nė vieno gero, koks jis turėtų būti. Tik su Jėzumi galime panaikinti seną ir pradėti naują gyvenimą! Jo Dvasia augina mumyse naujus vaisius, nes Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas (Galatams 5,22f).

Ačiū Jėzau, Tu veiki manyje taip, kad patikčiau Dievui. Tu esi mano Gelbėtojas ir Atpirkėjas, kad aš turėčiau gyvenimą ir nepatekčiau į teismą. Tu duodi man savo Šventąją Dvasią, kuri augina manyje vaisius. Taip, aš noriu, kad Tavo Dvasia veiktų manyje, kad Tavo Žodžiai pripildytų mano širdį, noriu Tavimi pasitikėti. Tu esi mano gyvenimo saulė ir mano energijos šaltinis!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*